Ansökning av stipendier 2022

STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV FINSKA VÄRDEPAPPERSMARKNADER TILLKÄNNAGER STIPENDIER SOM KAN SÖKAS 2022

Stiftelsens syfte är att stödja och befrämja ett brett utbud av värdepapperssparande och bildning av riskkapital för finska företag genom värdepappersmarknaden. Stiftelsen uppnår sitt syfte genom att utdela stipendier och belöningar för forsknings- och publiceringsaktiviteter som står i samband med värdepapperssparande och utvecklingen av värdepappersmarknaden, såväl som studieresor som står i relation till detta. Finansierade projekt står vanligen i samband med områdena finansvetenskap, ekonomi och bolags- och skatterätt.

För erhållande av stipendiemedel ska sökanden fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Bifoga de nödvändiga rekommendationerna, intygen och utredningarna som pdf -filer till ansökan så att sökandens personuppgifter, meriter, planer och målsättningar tydligt klargörs. Bilagan avseende forsknings- och studieplanen är obligatorisk, men eventuella andra bilagor bifogas efter eget gottfinnande. En förutsättning för beviljande av stipendium är att sökanden har avlagt akademisk slutexamen.

Dessutom erbjuder stiftelsen, för professorer eller biträdande professorer som arbetar på finska universitet, tvååriga stipendier (65 000 € för en 12-månadersperiod) för att anställa postdoktorandforskare på heltid för att utföra forskningsprojekt som tjänar stiftelsens syfte. Stipendiet betalas till ett finskt universitet, som anställer stipendiaten. Det krävs av en postdoktorandforskare att han eller hon tillbringar åtminstone 90 % av sin totala arbetstid med forskningen.

Ansökan skall innefatta en forskningsplan (som inbegriper en trovärdig plan för att anställa en internationellt erkänd postdoktorandforskare), en meritförteckning från professorn och samtycke från den relevanta juridiska personen (t ex dekanus) som anställer en postdoktorandforskare, om stipendiet beviljas.

Beslut om postdoktorsstipendier kommer att fattas senast i början av mars så att rekrytering kan göras på den akademiska arbetsmarknaden våren 2022 och forskaren som anställs kan starta så tidigt som höstterminen 2022.

Ansökan och bilagorna (också utlåtandet) bör lämnas in via webbtjänsten till stiftelsen fr.o.m. början av december och före ansökningstidens utgång den 31 januari 2022. Sökanden uppger referenserna i stipendiesystemet, och en referensbegäran skickas till dem när sökanden lämnar in ansökan.

Styrelsens avsikt är att fatta stipendiebesluten senast i maj.

Förfrågningar gällande stipendierna besvaras av stiftelsens ombudsman Jussi Lahti. Frågorna kan skickas per e-post sae@sae.fi

REDOGÖRELSE FÖR ANVÄNDNINGEN AV STIPENDIET

Stipendiemottagare ska avge skriftlig redogörelse för användningen av stipendiet till stiftelsen inom två år. Redogörelsen bör göras i webbtjänsten.

Läsa dataskyddsbeskrivningen här.