Ansökning av stipendier 2021

STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV VÄRDEPAPPERSMARKNADEN I FINLAND
Stiftelsens strävan är att på ideell grund främja utvecklandet av värdepappersmarknaden i Finland genom att bevilja stipendier för vetenskapligt forskning och publisering samt därtill hörande studieresor. Stiftelsen kan även på rekommendation av respektive läroinrättning finansiera externa handledningsresurser för fortsättningsstuderande.

Arvodet för handledaren är för närvarande 2.000 euro.

För erhållande av stipendiemedel ska sökanden fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Bifoga de nödvändiga rekommendationerna, intygen och utredningarna som pdf -filer till ansökan så att sökandens personuppgifter, meriter, planer och målsättningar tydligt klargörs. Bilagan avseende forsknings- och studieplanen är obligatorisk, men eventuella andra bilagor bifogas efter eget gottfinnande. En förutsättning för beviljande av stipendium är att sökanden har avlagt akademisk slutexamen.

Ansökan och bilagorna (också utlåtandet) bör lämnas in via webbtjänsten till stiftelsen före ansökningstidens utgång den 28 februari 2021. Sökanden uppger referenserna i stipendiesystemet, och en referensbegäran skickas till dem när sökanden lämnar in ansökan.

Styrelsens avsikt är att fatta stipendiebesluten senast i maj.

Förfrågningar gällande stipendierna besvaras av stiftelsens ombudsman Jussi Lahti. Frågorna kan skickas per e-post sae@sae.fi

REDOGÖRELSE FÖR ANVÄNDNINGEN AV STIPENDIET

Stipendiemottagare ska avge skriftlig redogörelse för användningen av stipendiet till stiftelsen inom två år. Redogörelsen bör göras i webbtjänsten.

Läsa dataskyddsbeskrivningen här.